The third "Bunno no Kai"

Noh "Dojo-ji Akagashira" Fumiyuki Takeda Kinya Hokyo

Mai Bayashi "Tobosai" Kiyokazu Kanze (The 26th head family of Kanze school) Saburota Kanze
Kyogen "Plover" Tojiro Yamamoto (living National treasure) Shimai "Yoroboshi" Yukifusa Takeda
"Eguchi Kiri" Otoshige Sakai
"Utou" Shiro Nomura (living National treasures)
"Himuro" Keizo Nagayama
"Matsukaze" Takanobu Sakaguchi
"Handan" Munenori Takeda
"Kumasaka" Nozomi Kunugi

Commentary Yuko Miura (Professor of Musashino University)

DATES & TIMES

Performance: at 13:30 on 2 November (Saturday)

CASTS

Fumiyuki Takeda / Kinya Hokyo / Manabu Takeichi / Ikio Sowa / Yasuyuki Shirasaka / Kuninao Konbaru / Norishige Yamamoto / Norihide Yamamoto / Otomasa Sakai /Shiro Nomura / Masakuni Asami /Fumiyoshi Asai/ Kiyokazu Kanze / Saburota Kanze / Tojiro Yamamoto / Yukifusa Takeda / Otoshige Sakai / Kizo Nagayama / Takanobu Sakaguchi / Munenori Takeda / Nozomi Kunugi

CREATIVES
TICKET PRICE

SS seat:17,000 yen
S seat:13,000 yen
A seat:10,000 yen
B seat:8,000 yen
C seat:7,000 yen

FOR TICKETS

KANZE.net Tickets Center Confetti

About purchasing tickets in Japan

VENUE
KANZE NOH THEATER
WEBSITE
http://takedafumiyuki.com/ak/
NOTES
Address
B3F, 6-10-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061
Contact
03-6274-6579

http://www.kanze.net

More Info

There is no related article.